Aj niektoré drobné stavby je potrebné zapísať na list vlastníctva

25. diel: Aj niektoré drobné stavby je potrebné zapísať na list vlastníctva

Nie je stavba ako stavba, a to ani z terminologického hľadiska. Náš právny poriadok nepozná jednotnú definíciu stavby. Vymedzenie pojmu „stavba“ nájdeme v Stavebnom poriadku, Katastrálnom zákone či Občianskom zákonníku. Ako sa má v spleti týchto právnych predpisov vyznať bežný človek?


Nejednotnosť právnej úpravy definície stavby v praxi častokrát spôsobuje množstvo komplikácií. V dnešnom blogu sa zameriame na zápis drobných stavieb do katastra nehnuteľností.


Je bežné, že po kúpe rodinného domu, mnohí vlastníci časom dostavajú garáž, záhradný domček či zimnú záhradu. Napriek tomu, že ide o tzv. drobné stavby, na výstavbu ktorých stačí ohlásenie príslušnému stavebnému úradu, vyžaduje sa ich následný zápis do katastra nehnuteľností. A práve zápis do katastra nehnuteľností už vlastníci nezrealizujú v domnienke, že nie je potrebný. Opak je však pravdou!


Aj drobnú stavbu, ktorej výstavba bola realizovaná na základe tzv. ohlášky, je potrené zapísať do katastra nehnuteľností, pokiaľ spĺňa Katastrálnym zákonom dané parametre.


Katastrálny zákon považuje za stavbu každú stavbu, ktorá je so zemou spojená pevným základom (najčastejšie základová doska), má obvodové steny a strešnú konštrukciu. Z uvedeného vyplýva, že ak vaša garáž, záhradný domček či zimná záhrada spĺňa uvedenú charakteristiku, je potrebné ju zapísať ako stavbu aj do katastra nehnuteľností, teda na list vlastníctva.


Ako na to? Po zrealizovaní drobnej stavby je potrebné požiadať príslušný mestský/obecný úrad o vydanie Potvrdenia o ukončení drobnej stavby. Podkladom pre vydanie potvrdenia je samozrejme Geometrický plán, ďalej kópia Katastrálnej mapy, Listu vlastníctva ako aj Oznámenie o ohlásení drobnej stavby. Na podklade vydaného potvrdenia, požiadate o vydanie Rozhodnutia o pridelení/nepridelení súp. čísla pre danú stavbu. Až následne môžete podať na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností.


Ak predávate rodinný dom a na liste vlastníctva nemáte zapísané všetky stavby tak, ako to vyžaduje legislatíva, začnite tento problém riešiť ešte pred tým, ako máte konkrétneho záujemcu o kúpu. Najlepšie ešte pred samotným zahájením predaja rodinného domu.


V prípade, že realizujete predaj domu prostredníctvom realitnej kancelárie, samotný realitný maklér by vás mal na túto skutočnosť upozorniť a navrhnúť vám vhodný postup riešenia, teda mal by vám pomôcť so zápisom drobnej stavby na list vlastníctva.


Ak zvažujete predaj rodinného domu a po prečítaní nášho príspevku viete, že vás zápis drobnej stavby na list vlastníctva neminie, neváhajte sa na nás obrátiť. Máme skúsenosti, poznáme legislatívu a vieme presne, čo treba urobiť. V RE/MAX Real Estate Services sme nielen tým realitných maklérov ale zároveň aj právnikov. Realitné procesy a legislatívu máme v malíčku.