Ako je to s príspevkom na ubytovanie cudzinca so štatútom dočasného útočiska?

40. diel: Ako je to s príspevkom na ubytovanie cudzinca so štatútom dočasného útočiska?

Pomaly ale iste to bude už rok od začatia vojny na Ukrajine. Jednou z foriem pomoci, ktorú Slovensko odídencom z Ukrajiny poskytuje, je príspevok na ubytovanie.


Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udelených štatútom dočasného útočiska upravuje aktuálna novela zákona o azyle účinná od 7. júna 2022. Príspevok ubytovateľom vyplácajú samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku za ubytovanie upravuje novelizované nariadenia vlády SR č. 218/2022 Z.z. Od 1. októbra 2022 sa výška príspevku zvýšila a bude sa vyplácať do 28. februára 2023. Výška príspevku za ubytovanie sa vypláca v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov je príspevok vyplácaný v polovičnej výške.


Na príspevok za ubytovanie majú nárok:


1. vlastníci bytov a rodinných domov, a to vo výške
• 10,- eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
• 5,- eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov,


pričom súhrn príspevku za kalendárny mesiac nesmie prekročiť sumu od 710,- do 1790,- eur v závislosti od počtu obytných miestností.


2. tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie (podmienkou je, že takéto ubytovacie zariadenie nepodniká v oblasti ubytovacích služieb)


3. obce a vyššie územné celky, ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie.


Oprávnené osoby uvedené v bode 2 a 3 majú nárok na príspevok vo výške:


• 12,- eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
• 6,- eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

 

Štátne účelové zariadenia sú zo schémy podpory formou vyššie uvedeného príspevku vyňaté a príspevok sa im neposkytuje. Náklady, ktoré štátnym účelovým zariadeniam vznikli v súvislosti s poskytnutím ubytovania, si musia riešia v rámci kapitoly svojho zriaďovateľa. Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v zákone o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy.


Podmienky získania príspevku za ubytovanie


Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania (pozn. nájomná zmluva) medzi vlastníkom nehnuteľnosti v postavení prenajímateľa a odídencom v postavení nájomcu. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Po skončení každého kalendárneho mesiaca predkladá prenajímateľ obci výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.


Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba (pozn. prenajímateľ) poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie.
Príspevok oprávnenej osobe vypláca obec, a to na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.
Na vyplatenie príspevku musí prenajímateľ dodržiavať zákonom stanovené lehoty. Musí si dať pozor a najneskôr do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca odovzdať obci výkaz; obec následne zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci; ministerstvo vnútra po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca. Obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.
Zatiaľ nie je jasné, či opätovne dôjde k predĺženiu lehoty na vyplácanie príspevku. Aj naposledy sa tak stalo na poslednú chvíľu. Pokiaľ nie, odídenci budú musieť riešiť svoju bytovú otázku napr. dohodou so súčasným prenajímateľom na podmienkach nájmu alebo nájdením novej vhodnej nehnuteľnosti.