Do parlamentu smeruje novela katastrálneho zákona

29. diel: Do parlamentu smeruje novela katastrálneho zákona

V dnešnej časti realitnej poradne RE/MAX Real Estate Services sa pozrieme na novelu katastrálneho zákona, ktorá smeruje do Národnej rady SR. Novelu katastrálneho zákona pripravil a predložil Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) s cieľom, aby reflektovala na niektoré otázky aplikačnej praxe a upravila vzťahy v súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy. Toľko dôvodová správa.

Dovoľujeme si upozorniť, že predložený návrh novely nebol do parlamentu predložený a čaká ho kompletný schvaľovací proces, výsledkom ktorého môže byť schválenie návrhu novely v pozmenenom stave, ako bol predložený resp. aj jej neschválenie.

ÚGKK v predloženom návrhu navrhuje napr.:

 • zaviesť evidenciu ruín v katastri nehnuteľností. Predmetom evidovania nebudú všetky ruiny, ale iba tie, ktoré budú zároveň aj kultúrnou pamiatkou.
 • zaviesť definíciu listu vlastníctva, nakoľko naša legislatíva nepozná zákonnú definíciu listu vlastníctva. Navrhuje sa definovať list vlastníctva ako súbor údajov o nehnuteľnostiach, o vlastníkovi a iných oprávnených osobách, o právach k nehnuteľnostiam a o iných skutočnostiach súvisiacich s týmito údajmi.
 • zaviesť definíciu pojmov vklad, záznam a poznámka
 • detailnejšie upraviť jednotlivé konania, t.j. konanie o vklade, zázname a poznámke, najmä zdôrazniť, že práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú formou vkladu a záznamu a poznámkou sa práva do katastra nezapisujú
 • zjednodušiť náležitosti návrhu katastrálneho konania v listinnej podobe, nakoľko aplikačná prax ukázala, že podávanie návrhu na vklad v súlade s novelou katastrálneho zákona účinnou od 1.10.2018 je veľmi komplikované
 • nanovo a precíznejšie upraviť konanie o zázname, najmä novela katastrálneho zákona zdôrazňuje, že záznam má iba evidenčné účinky. Výnimku z tohto pravidla môže ustanoviť osobitný zákon.
 • zaviesť možnosť vykonania záznamu len v časti (čiastočný záznam), ak sú podmienky na vykonanie záznamu splnené aspoň v časti
 • zaviesť možnosť zrýchleného konania o zázname. Navrhuje sa zaviesť 30 dňová lehota na vykonanie záznamu. Výška správneho poplatku za zrýchlené konanie sa navrhuje vo výške 200,- eur.
 • Pri výmaze záložného práva zaviesť úradné osvedčenie podpisu záložného veriteľa na kvitancii. Táto povinnosť sa nebude vzťahovať na banky.
 • podrobnejšie upraviť konanie o poznámke
 • zaviesť definíciu plomby ako administratívno-technického úkonu, ktorým okresný úrad informuje, že údaje v katastri sú dotknuté konaniami, ktoré novela zákona taxatívne uvádza
 • zaviesť povinnú bezplatnú registráciu na ÚGKK, a to z ohľadom na GDPR ale aj za účelom poskytovania informácií OČTK, samozrejme v odôvodnených prípadoch
 • zaviesť novú skutkovú podstatu priestupku, a to neoprávnené spracúvania údajov katastra nehnuteľností
 • katastrálna inšpekcia vykonávala štátny dozor na úseku geodézie, kartografie a katastra
 • zvýšenie správnych poplatkov napr. za kópiu LV na právne úkony na 11,- eur, za návrh na vklad v listinnej podobe na 92,- eur (urýchlené konanie na 292,- eur), návrh na vklad podaný prostredníctvom elektronického formulára na 46,- eur (urýchlené konanie 146,- eur)

Navrhuje sa, aby novela zákona nadobudla účinnosť od 01.07.2023. Nám ostáva už len dúfať, že parlamentom schválené zmeny katastrálneho zákona prinesú do bežného života pozitívne zmeny, napr. aj v podobe konania a rozhodovania v zákonných lehotách.