Nárok na vrátenie správneho poplatku

42. diel: Nárok na vrátenie správneho poplatku

Vedeli ste, že pokiaľ okresný úrad, katastrálny odbor (ďalej len „kataster“) nerozhodne o návrhu na vklad v zákonom stanovenej lehote, je povinný vám správny poplatok vrátiť v plnej výške?

Áno, túto povinnosť má kataster aj pri základnom správnom poplatku, pokiaľ rozhoduje o návrhu na vklad v zákonnej 30 dňovej lehote a nielen v prípade urýchlených návrhov na vklad, kde rozhoduje v skrátenej 15 dňovej lehote.

Pokiaľ kataster nestihne rozhodnúť o návrhu na vklad v zákonom stanovenej lehote, mal by automaticky rozhodnúť o vrátení správneho poplatku. Ak z návrhu na vklad jednoznačne nevyplýva, kto v skutočnosti správny poplatok zaplatil, mal by sa obrátiť na účastníkov konania a vyzvať ich, aby určili, kto je poplatníkom. Následne by mal kataster vydať rozhodnutie o vrátení poplatku. Z uvedeného vyplýva, že účastník konania nemusí vyvinúť žiadnu aktivitu na vrátenie poplatku. Bohužiaľ realita je iná a ja som sa  zatiaľ s takýmto postupom katastra doteraz nestretla.

V prípade, že kataster o vašom vkladovom konaní nerozhodol v zákonom stanovenej lehote, neváhajte a obráťte sa na príslušný kataster so žiadosťou o vrátenie správneho poplatku. Ako už bolo spomenuté, kataster má síce povinnosť rozhodnúť o vrátení poplatku avšak táto povinnosť nie je nekonečná. Zákon stanovuje lehotu, po uplynutí ktorej katastru táto povinnosť zaniká.

Nárok na vrátanie poplatku zaniká uplynutím 3 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.

Zákon stanovuje aj lehotu, do kedy vám musí byť vrátený správny poplatok vyplatený. Zároveň je zo zákona určená aj výška úroku z omeškania pre prípad, pokiaľ dôjde k omeškaniu s vyplatením vráteného správneho poplatku.

Nárok na vyplatenie správneho poplatku zaniká zo zákona, a to uplynutím 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom rozhodnutie o vrátení správneho poplatku nadobudlo právoplatnosť.

Ak ste si práve teraz uvedomili, že máte nárok na vrátenie poplatku, t.j. kataster nerozhodol o vašom vkladovom konaní v zákonnej lehote a zároveň neuplynula vyššie uvedená 3 ročná prepadná lehota, nečakajte, máte právo na vrátenie správneho poplatku v plnej výške vrátane úroku z omeškania.

A ako je to v prípade, že správny poplatok zaplatila za účastníka konania realitná kancelária? V takomto prípade sa správny poplatok nevracia priamo realitnej kancelárii, nakoľko nie je v zmysle katastrálneho zákona účastníkom konania ale iba účastníkovi konania, a to aj napriek tomu, že správny poplatok nezaplatil. Následne by mal účastník konania sumu rovnajúcu sa správnemu poplatku vrátiť realitnej kancelárii. V opačnom prípade dochádza k bezdôvodnému obohateniu účastníka konania.

Otázkou vrátenia správneho poplatku sa Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zaoberal už niekoľkokrát a jeho stanovisko je jednoznačné, pokiaľ okresný úrad, katastrálny odbor nerozhodne o návrhu na vklad v zákonom stanovenej lehote, je povinný vrátiť správny poplatok v plnej výške v lehote ustanovenej osobitným právnym predpisom.

V Národnej rade SR je už predložená novela katastrálneho zákona, súčasťou ktorej je aj návrh na zvýšenie správnych poplatkov, napr. sa navrhuje zvýšiť správny poplatok za návrh na vklad v listinnej podobe zo súčasných 66,- eur na 92,- eur a v prípade urýchleného konania zo súčasných 266,- eur na 292,- eur.

Uvidíme, aký vplyv bude mať prípadné zvýšenie správnych poplatkov za vkladové konanie na samotnú činnosť katastrálnych úradov, či budú stíhať rozhodovať v zákonom stanovenej lehote.