Príspevok na ubytovanie

23. diel: Príspevok na ubytovanie

Aj vy patríte medzi tých, ktorí nezištne, bez nároku na nájomné, poskytli ubytovanie utečencom z Ukrajiny? Prečítajte si náš príspevok a dozviete sa, za akých podmienok máte nárok na preplatenie nákladov na ubytovanie.
22. marca 2022 bol prijatý Zákon o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2022 novelizoval Zákon o azyle a poskytovanie príspevku na ubytovanie osôb, ktorým bol udelený štatút dočasného útočiska. Podmienky a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády č. 99/2022 účinné od 31. marca 2022.


• NÁROK NA PRÍSPEVOK MÁ:
1. Vlastník bytu alebo rodinného domu, ktorý poskytol ubytovanie bezodplatne
2. Ubytovacie zariadenie určené na krátkodobé ubytovanie (podmienkou je, že nejde o podnikateľský subjekt)
3. Obce a VUC, ak poskytli ubytovanie bezodplatne

• VÝŠKA PRÍSPEVKU
7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov

Zákon stanovuje aj maximálnu výšku príspevku nasledovne: ak má prenajímaná nehnuteľnosť

- jednu obytnú miestnosť a súhrnná suma príspevkov za všetkých odídencov by presiahla 500 eur, max. výška príspevku je 500 eur za kalendárny mesiac,
- dve obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov za všetkých odídencov by presiahla 750 eur, max. výška príspevku je 750 eur za kalendárny mesiac,
- tri obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov za všetkých odídencov by presiahla 1000 eur, max. výška príspevku je 1000 eur za kalendárny mesiac,
- štyri a viac obytných miestností a súhrnná suma príspevkov za všetkých odídencov by presiahla 1250 eur, max. výška príspevku je 1250 eur za kalendárny mesiac.

• OBDOBIE, ZA KTORÉ SA PRÍSPEVOK POSKYTUJE
Príspevky za poskytnutie ubytovanie sa budú poskytovať do 30. júna 2022.
Ak ste poskytli ubytovanie už vo februári 2022, príspevok na ubytovanie si musíte uplatniť v marcovom výkaze, ktorý zašlete obci najneskôr do 7. apríla 2022.

• PODMIENKY ZÍSKANIA PRÍSPEVKU
1. ubytovanie bolo poskytnuté bezodplatne
2. uzatvorenie písomnej zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi. Náležitosti zmluvy upravuje nariadenie vlády.
3. predloženie zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi obci
4. predkladanie výkazov o počte nocí, za ktoré bolo ubytovanie poskytnuté a o počte osôb, ktorým bolo poskytnuté. Výkaz musí byť predložený obci najneskôr do 5 dní po skončení kalendárneho mesiaca. Prvý výkaz (za obdobie február a marec 2022) je potrebné predložiť do 7. apríla 2022.
5. predloženie čestného vyhlásenia prenajímateľa o tom, že nedošlo k zániku nájomného vzťahu alebo k výpovedi či odstúpeniu od zmluvy podľa § 2 ods. 2 písm. a) nariadení vlády
6. predloženie dokladu o tolerovanom pobyte na území SR (odídenec, dočasné útočisko)

Príspevky budú vyplácať samosprávy z finančných prostriedkov poukázaných ministerstvom vnútra SR.