Rozvod a kúpa novej nehnuteľnosti

21. diel: Rozvod a kúpa novej nehnuteľnosti

Námetom na dnešnú časť realitnej poradne bol záujem klientky o obhliadku bytu. Bohužiaľ, obhliadku danej nehnuteľnosti sme si nedohodli, nakoľko záujemkyňa je v rozvodovom konaní s neurčitým koncom. Ísť na obhliadku nehnuteľnosti, ktorú si nemôže klient dovoliť kúpiť (nie z hľadiska finančného ale časového) je neefektívne pre obe strany, ako predávajúceho, tak kupujúceho.

„Svadba prebieha strašne rýchlo, ale rozvod sa vždycky neskutočne vlečie.“ Tieto slová na margo rozvodu povedala známa ikona Brigitte Bardot, ktorá bola vydatá štyrikrát.


Ako rozvod súvisí s kúpou novej nehnuteľnosti? Veľmi úzko. V podstate idú ruka v ruke. Jedna etapa života končí a nová začína. Z jednej nehnuteľnosti sa vysťahujete a do novej sa nasťahujete. V obidvoch prípadoch riešite bytovú otázku. Ak máte záujem v rámci rozvodového konania kúpiť novú nehnuteľnosti, musíte si dať pozor na niektoré skutočnosti.

Napriek tomu, že už nežijete pod jednou strechou a žiadosť o rozvod je podaná, nemôžte zabúdať na skutočnosť, že ste s terajším manželom/manželkou v manželskom zväzku a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov stále existuje a trvá.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) vzniká uzavretím manželstva (odhliadnuc od špecifických prípadov vzniku BSM ku dňu zániku manželstva či zrušenia BSM počas trvania manželstva) a trvá dovtedy, pokiaľ trvá manželstvo. Do BSM patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva (teda aj nehnuteľnosti) a čo niektorý z manželov nadobudol počas manželstva (s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom alebo vecí osobnej povahy atď). Zánikom manželstva zaniká aj BSM. V prípade rozvodu, zaniká manželstvo dňom právoplatnosti rozsudku o rozvode. Pokiaľ máte v pláne kúpiť novú nehnuteľnosť, tento deň je pre vás nesmierne dôležitý.

Až odo dňa, ktorý nasleduje po dni právoplatnosti rozsudku o rozvode, môžete v kľude uzatvoriť zmluvu, na základe ktorej sa stanete vlastníkom/spoluvlastníkom kupovanej nehnuteľnosti.

Pokiaľ by ste kúpnu zmluvu napr. na byt uzatvorili v rámci prebiehajúceho rozvodového konania bez vedomia a súhlasu druhého manžela (napr. platili ste v hotovosti), myslite na to, že:


1. byt bude stále spadať do režimu BSM, nakoľko manželstvo ešte nezaniklo a


2. manžel, ktorého ste z kúpy daného bytu vylúčili a opomenuli, má možnosť dovolať sa relatívnej neplatnosti kúpnej zmluvy.

Následkom dovolania sa relatívnej neplatnosti kúpnej zmluve je jej neplatnosť od začiatku.


A to asi nechcete.


Aké máte možnosti:


1. počkať, pokiaľ vaše manželstvo nie je právoplatne rozvedené alebo


2. počas trvania manželstva (aj v rámci rozvodového konania) môžete spísať u notára notársku zápisnicu o zúžení BSM, čím z BSM vylúčite nehnuteľnosť, o ktorej kúpu máte záujem. V danom prípade sa vyžaduje súčinnosť druhého z manželov.


Ak ste v rozvodovom konaní alebo vás len čaká, ale zároveň viete, že v blízkej budúcnosti budete musieť riešiť otázku nového bývania, poraďte sa ako postupovať, aby ste sa vyhli možným nepríjemnostiam a komplikáciám.