Špecifické prípady nadobudnutia nehnuteľnosti a vzniku daňovej povinnosti

39. diel: Špecifické prípady nadobudnutia nehnuteľnosti a vzniku daňovej povinnosti

V 37 časti realitnej poradne, sme si priblížili aktuálnu tému Daň z nehnuteľností na rok 2023. Dnes v téme budeme pokračovať a povieme si viac o špecifických prípadoch nadobudnutia nehnuteľnosti a tým spojeným vznikom daňovej povinnosti.

 

Za špecifické prípady nadobudnutia nehnuteľností považujeme nadobudnutie nehnuteľnosti dedením a darovaním.

 

Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením

 

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia. Daňové priznanie sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

 

Príklad: Zdedili ste rodinný dom a na Osvedčení o dedičstve je pečiatkou vyznačené nadobudnutie právoplatnosti 15.09.2022. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, keď Osvedčenie (rozhodnutie) o dedičstve nadobudlo právoplatnosť. V tomto prípade to znamená, že na podanie daňového priznania máte 30 dní od 01.10.2022.

 

Nadobudnutie nehnuteľnosti vydražením


Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vydražiteľovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Zánik vlastníckych práv vydražením nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

 

 

Veríme, že tento článok bol pre vás prínosný. Tešíme sa na vaše prípadné otázky a spätnú väzbu.