Umiestnenie stavby na pozemku

18. diel: Umiestnenie stavby na pozemku

Vitajte v novej časti realitnej poradne, kde sa budeme venovať umiestneniu stavby na pozemku.

 

Máte svoj vysnívaný pozemok a začínate rozmýšľať nad podobou svojho budúceho domčeka? Gratulujeme, avšak pri svojich plánoch o jeho tvare, dispozícií či úžitkovej ploche nezabudnite vziať do úvahy aj to, že pri umiestnení domu na pozemku sa musíte držať zákonných podmienok.

 

Pri umiestňovaní stavby na pozemok treba rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z územného plánu obce alebo územného plánu zóny, pokiaľ je pre danú lokalitu vypracovaný a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Podmienky umiestnenia rodinného domu, jeho odstupové vzdialenosti od hraníc pozemkov a susedných stavieb určuje územný plán obce alebo územný plán zóny a pokiaľ nie sú pre lokalitu, kde sa nachádza váš pozemok vypracované, tak je potrebné rešpektovať ust. vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

Pod vyhlášku spadajú územnotechnické a stavebnotechnické riešenie stavby a požiadavky na účelové riešenie stavby. Podľa tejto vyhlášky je povinný postupovať každý pri umiestnení, projektovaní, uskutočňovaní i kolaudácii stavby.

 

Regulované sú aj minimálne vzdialenosti a minimálne odstupy stavieb od hraníc pozemkov a susedných stavieb a vzdialenosť stavby od cesty (uličná čiara). Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.

 

Aké sú minimálne odstupové vzdialenosti medzi susediacimi domami?

 

Ak majú rodinné domy medzi sebou voľný priestor, je povinné dodržať odstupovú vzdialenosť minimálne 7 m. Zároveň je potrebné myslieť na vzdialenosť od spoločnej hranice pozemku, ktorá nesmie byť menej ako 2 m. Výnimku je možné urobiť v stiesnených podmienkach, kde je možné znížiť vzdialenosť na 4 m. Výnimka sa dá uplatniť len prípade, že sa na protiľahlých stenách domov nenachádzajú okná do obytných miestností. V takejto situácii tiež nemusíte dodržať minimálnu vzdialenosť od hranice pozemku. Mimo pozemku je možné umiestniť len prípojky domu na inžinierske siete.

 

Aké sú minimálne odstupové vzdialenosti od cestnej komunikácie?

 

Vyhláška taktiež upravuje  minimálnu vzdialenosť rodinných domov od cestnej komunikácie. Vzdialenosť priečelia domu musí byť aspoň 3 m od okraja cesty. Od tejto požiadavky je možné ustúpiť pri budovách, ktoré sa stavajú v medzere radovej zástavby.

 

Ako merať odstupové vzdialenosti?

 

Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny.

 

V prípade, ak svoj vysnívaný pozemok ešte len hľadáte, neváhajte ma kontaktovať. S výberom Vám rada pomôžem.

 

Mgr. Ľudmila Zelinková