Vecné bremeno – „právo stavby“

38. diel: Vecné bremeno – „právo stavby“

V dnešnej časti realitnej poradne sa zameriame na zodpovedanie pomerne častej otázky zo strany záujemcov o kúpu bytu, a to: „Čo znamená zápis vecného bremena - právo stavby na liste vlastníctva?“.

 

V rámci našej kancelárie je normálne, že aktuálny výpis listu vlastníctva z katasterportálu k predávanej nehnuteľnosti odovzdávame každému záujemcovi o kúpu už na 1. obhliadke. Nie je čo skrývať, ide o verejne dostupné informácie.

 

V prípade predaja bytov, je častokrát na liste vlastníctva v časti C: „Ťarchy“ ( niekedy aj v časti „Iné údaje“) uvedené: „Vecné bremeno v práve stavby na parc. č. ...... podľa § 23 ods. 5 zák. č. 182/1993 Z.z.“. Drvivá väčšina klientov nevie, čo tento zápis na liste vlastníctva znamená, dokonca poniektorí uvedený zápis vnímajú ako problém spojený s kúpou bytu. Opak je však pravdou.

 

Čo znamená tento zápis na liste vlastníctva?

V prvom rade musíme uviesť, že vecné bremeno – právo stavby vzniká priamo zo zákona, a to konkrétne podľa § 23 ods. 5 zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov všade tam, kde vlastník pozemku je odlišný od vlastníka/spoluvlastníka stavby (pozn. bytového domu) na ňom postavenej. Toto vecné bremeno spočíva v práve stavby, vstupu a prechodu cez pozemok zastavaný domom a zriaďuje sa v prospech ostatných vlastníkov/spoluvlastníkov bytov a nebytových priestorov.

 

Zápis vecného bremena – práva stavby má na liste vlastníctva iba deklaratórny charakter. Deklaruje jeho existenciu voči tretím osobám. Pokiaľ by na liste vlastníctva uvedené nebolo, nemá to za následok jeho neexistenciu, a to práve z dôvodu, že vzniká priamo zo zákona (na jeho vznik sa nevyžaduje zmluva).

 

Vecné bremeno – právo stavby je vecným bremenom in rem, to znamená, že sa vzťahuje na stavbu bytového domu a nie na vlastníka bytu. Pri zmene vlastníka bytu, napr. pri predaji bytu, zostáva vecné bremeno – právo stavby zachované a slúži každému ďalšiemu vlastníkovi bytu.

 

V závere si môžeme povedať, že pokiaľ vlastník/spoluvlastník bytu zároveň nevlastní aj spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku (t.j. pozemku, na ktorom je postavený bytový dom) automaticky k stavbe zo zákona vzniká vecné bremeno – právo stavby, ktoré ho oprávňuje nerušene užívať pozemok, na ktorom je postavený bytový dom, a to aj v tom prípade, ak nie je zapísané na liste vlastníctva.