Zastavenie starých exekúcií

22. diel: Zastavenie starých exekúcií

Exekúcia je častokrát jedinou možnosťou veriteľa, ako si zabezpečiť vymoženie svojej pohľa-dávky od dlžníka. Ide o nútený výkon rozhodnutia, ktorý zabezpečuje exekútor, teda štátom poverená a splnomocnená osoba. Podkladom pre výkon exekúcie je právoplatné a vykonateľ-né rozhodnutie, na základe ktorého exekútor vymáha pohľadávku oprávneného (veriteľa) od povinného (dlžníka).

Napriek tomu, že zákon poskytuje exekútorovi na vymoženie pohľadávky viacero možností, častokrát sa stáva, že exekútor ani v priebehu niekoľkých rokov nevymôže od dlžníka nič. Tak-to sa hromadia milióny exekúcií, ktorých ukončenie je v nedohľadne.

S účinnosťou od 1. januára 2020 bol prijatý zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných činností, ktorý rieši problematiku tzv. starých exekúcií. Dôvodom na jeho prijatie bolo odbremenenie súdov od niekoľko rokov trvajúcich neúspešných exekučných konaní.

Štatistika hovorí za všetko. Už počas prvého roka účinnosti zákona, bolo zastavených viac ako 1,5 mil. starých exekúcií, čo v danom čase predstavovalo 90% zo všetkých prebiehajúcich exekučných konaní.

V zmysle zákona sa za staré považujú exekúcie, ak
1. uplynula rozhodná doba 5 rokov a za posledných 18 mesiacov exekútor nevymohol ani 15 eur
2. zastavenie exekúcie navrhol samotný oprávnený (veriteľ)
3. oprávnený (veriteľ) alebo povinný (dlžník) zanikol bez právneho nástupcu
4. tak ustanovuje osobitný predpis

Nie všetky staré exekúcie sa zo zákona zastavujú. Zákon počíta aj s výnimkami, napr. vymá-hanie pohľadávky na zaplatenie výživného alebo uspokojenie pohľadávky na nepeňažné plne-nie (napr. odstránenie stavby (plot atď.) postavenej v rozpore s právnymi predpismi) atď.

Staré exekúcie sa zo zákona zastavujú. Exekútor v danom prípade vydá upovedomenie o za-stavení exekúcie, ktoré zašle oprávnenému (veriteľovi). Veriteľ má voči upovedomeniu o za-stavení exekúcie právo podať námietku, o ktorej rozhoduje príslušný súd. Druhú možnosť, ktorú zákon veriteľovi priznáva, je opätovne podať návrh na vykonanie zastavenej exekúcie.

Je dôležité si uvedomiť, že zastavenie starej exekúcie nemá za následok jej zánik. Zákon veri-teľovi priznáva vyššie spomenuté nároky.